واجدین شرایط جهت همکاری لازم است شرایط و ویژگیهای زیر را داشته باشند :

  1. فن بیان قوی
  2. داشتن روحیه جهادی
  3. صبر و حوصله کافی جهت توضیحات لازم به مشتری
  4. داشتن ظاهری آراسته